Ouderschap de ultiemste samenwerking

Het ouderschap is een bijzondere ultieme samenwerking tussen twee personen dat voortkomt uit de twee individuele ervaringen beleving en verwachtingen vanuit gevoel en intuïtie.

Aan de basis staat altijd de samenvoeging en het in balans brengen van de beide individuele levenservaring, cultuur en omgeving. Gevoed met de natuurlijke ouderliefde, kennis uit een gevolgde opleiding, soort werk en de eigen levensfilosofie komend uit zelfbeeld en zelfontplooiing.

De huidige levensbehoefte, leefomgeving en omstandigheden als voedingsbodem voor de basisnormen en waardes in de opvoeding en ontwikkeling van kind en ouder zijn.

Niet voor niets is het de ultieme vorm van samenwerking dat stilletjes opgenomen is binnen de gezinssamenstelling. Extra bijzonder is het dat we binnen een intact zijnde gezin voorbijgaan aan de kennis en kundigheid die je inzet binnen het ouderschap verantwoording dragen.

Toch gek dat we ook voorbijgaan aan deze vorm van samenwerken wanneer de ouders (moeten) kiezen om hun partnerrelatie te verbreken om beide apart verder te gaan, omdat hun liefde over is of gebeurd door een onvoorziene gebeurtenis. We geen onderscheid (durven te) maken tussen partnerrelatie – ouder zijn – en het ouderschap dragen.

Want als je het goed bekijkt zijn het drie totaal verschillende onderdelen met elk hun eigen behoeftes verwachtingen en levensdoelen. Dat wanneer het samenleven en wonen stopt tussen beide ouders een belangrijk rol gaat spelen omdat de basis van het ultieme en bijzonder samenwerkingsvorm verdwijnt en plaats maakt voor gemengde gevoelens en verschillende levensverwachtingen en dat terwijl de ultiemste bijzonderste samenwerkingsvorm door blijft gaan en niet beïnvloed mag worden door de gevoelens en emoties tussen de ex-geliefde omwille van het belang van de aanwezige kind(eren).

Ultieme en bijzonderste samenwerkingsvorm
Het ouderschap kent geen sollicitatie, geen functie voorwaardes zelfs geen opleidingsniveau om aangenomen te worden als vader of moeder van het gezamenlijke kind.

Vaak is verliefdheid (of een momentopname van) innige aantrekkingskracht tussen een man en vrouw al voldoende in het ontstaan van het ouderschap vaak ook nog zonder dat er een vacature is gegeven. Een natuurlijk proces waarin de oerinstincten en gêne bepalen wat wanneer en hoe het ouderschap ontstaat en gevoed wordt. Ondersteund en beleerd is door de eigen kind ervaringen met steun van de eigen ouders, grootouders familie en kennissen. Niet te min blijft het ouderschap en ouder zijn een afstemming en verdeling van taak en rollen tussen beide ouders gevoed door de ouderliefde voor elk kind en niet zoals vele denken de liefde tussen beide ouders.

Hoe problemen ontstaan
Veel aandacht is er voor de onderlinge communicatie en informatievoorziening tussen en met de beide ouders. Bij een scheiding van de partnerrelatie spreken ouders afspraken af over omgang contact en financiële zaken van de kinderen. Daarbij wordt ook gesproken over hoe alles geregeld wordt rondom gezondheid, scholing en educatie voor het kind. Daarbij staat het regelen van de ontbinding van samenwonen en leven centraal de verdeling van de gezamenlijke zaken en bezittingen. Nadat alles geregeld is gaan de afspraken en ouderschapsafspraken in werking. De ouders zijn gescheiden de kinderen hebben gescheiden ouders er is een nieuwe fase een aanzien vanuit de omgeving, dat niet verkeerd is want het levert op zichzelf geen problemen op. Waar het vaak inzit is dat afspraken knellen niet nagekomen worden er onduidelijkheden zijn vanuit de omgeving en naasten hoe om te gaan met de verandering. De persoonlijke ontwikkelingen en ervaringen van beide ouders spelen ook een belangrijke rol in het geheel. De meeste problemen komen voort uit de nieuwe situatie en speelveld waarbij geen duidelijke zichtbare scheiding is aangebracht tussen de drie basiselementen binnen het ouderschap en ouders elkaar maar ook door andere aangesproken worden op alle drie basiselementen, dus ook op de partnerrelatie.

Het inzetten van de juridische weg leidt bijna altijd tot meer en grotere conflicten dan dat het problemen oplost. Met name voor de kinderen is de spanning verhogend en schadelijk voor hun welbevinden. Het vergroot vaak problemen waaronder het ontstaan van loyaliteitsproblemen en een negatief zelfbeeld zijn bekende problematieken die vaak voorkomen binnen ouderschap conflicten.

Hoe voorkom je problemen.
Kort door de bocht kunnen we zeggen: hoe duidelijker de rol en taakverdeling met kind en ouders ontwikkeling gerichte afspraken vanuit de relatie kind met ouders in beeld is hoe minder snel er grote problemen ontstaan. Daarin is het belangrijk om het ouderschap los te koppelen van de relatie tussen beide ouders met een duidelijk onderscheid tussen ouder zijn en het ouderschap dragen vele problemen en conflicten voorkomt. 

Verwijs ouders in beginsels terug naar een hulpverlener of bemiddelaar die gespecialiseerd is in kind ouder relaties of 8 domeinen ouderschap plan. Een adviseur ouderschap of een andere mogelijkheid is begeleiding omgang herstelprogramma. Een bemiddelaar in eigen familie of vriendengroep is ook mogelijk maar bescherm dan altijd wel de persoonlijke banden. Door verwijzen naar een advocaat om een civiel juridische procedure op te starten moet zoveel mogelijk vermeden worden vanuit het belang van de aanwezige kinderen. Hieronder vallen ook de financiële aspecten binnen het ouderschap die kan je beter voorleggen aan een financieel adviseur of de landelijke incasso-organisatie (LBIO). Zijn er ernstige benadelingen of mogelijke mishandelingen meldt dit bij de zorg(wijk)teams, veilig thuis of in acute situatie bij de politie. Zo voorkom je de neveneffecten die ontstaan met name het gevoel en emoties uit wrok, vechten (het gezegde dat past is; met de hakken in het zand gaan) en stoppen met communiceren met elkaar geeft vaak meer strijd en onvrede.  

Hoe het werkt
We hebben uitgelegd waar de meeste problemen ontstaan. Namelijk geen duidelijke scheiding van de drie basiselementen binnen het ouderschap. Partnerrelatie – ouder zijn – ouderschap dragen. Hoe gek ook geen van allen komt uit het kind of zegt iets vanuit het kind in relatie met zijn vader of moeder. De drie basiselementen vormen wel de basis voor een gezonde en beschermde basis voor de ontwikkeling en welzijn van het kind.  Ook binnen de zorg en hulpverlening zeggen de drie basiselementen niets vanuit of uit het kind zelf (dan professionele vaardigheden – relatie tussen ouders met zorg(hulp)verleners – gezamenlijke verantwoording dragen over het kind.) Hoe de connectie en samenwerking met het kind verloopt komt voort uit deze drie basiselementen.

Als er problemen komen dan gaat het dan ook bijna altijd mis door onduidelijkheden en natuurlijke verwevingen binnen de drie basiselementen. Om misstanden onvrede, conflicten of benadeling van kind belangen te voorkomen begint bij een juiste en tastbare balans verdeling binnen de drie basiselementen en hierover een duidelijke rol en taakverdeling van uit het kind behoefte te maken.

  • Een eenvoudig methode is door het model van de 8 domeinen ouderschap kind-plan te gebruiken als basis voor de ondersteuning maar vooral om in gesprek te blijven met elkaar.
  • Een wat omslachtigere en complexere methode is uitgaan van het kind en zijn behoefte verhaal. Dit geeft wel een goed beeld wat het kind zelf wil zolang het wel begrensd wordt door de belangen en lange termijn verwachtingen goed en zorgvuldig begrijpbaar terug wordt gegeven aan het kind, wat op zich al een uitdaging is in contact met het kind, nog complexer wordt het als ouders niet op een lijn zitten en er dus extra factoren mee gaan spelen.
  • Als derde is het zorgplan leidend maken dan ook gelden de 8 welzijnsdomeinen van het kind als basis waarbij er voldoende rekening gehouden moet worden met de behoeftes en rechten van het kind maar ook bij wie de eindverantwoording ligt. Dit model wordt vaak gebruikt na een rechterlijkbeschikking of wanneer biologische ouders uit zicht zijn.