Conflict Coaching
Vaak blijkt een tot twee gesprekken ruimschoots voldoende om gezamenlijke te komen tot een best passende keuze om verder te kunnen.

Binnen samenwerking maar ook binnen samenleven kom je soms op een punt dat het gezamenlijk gesprek moeizaam verloopt. Het gezamenlijke doel is bekend alleen de weg ernaar toe verschilt en beide partijen komen er niet direct gezamenlijk uit. Omstandigheden een situatie maakt het lastig om samen de ruimte te kunnen nemen voor een goed gesprek. Conflict coaching biedt dan een uitstekende plek om de ruimte te nemen voor een goed gezamenlijk gesprek waarbij de coach het overzicht behoudt zodat jullie mogen komen tot een best passend besluit.

Conflict bemiddeling
De verschillende partijen proberen tijdens de bemiddeling te komen tot een gezamenlijke dragende en passende oplossing om uit het ontstane conflict te komen die voor beide partijen duidelijkheid en rust bieden om al dan niet samen verder te gaan. Dat wat het gaat worden staat aan het begin niet vast dit ontstaat tijdens het proces van bemiddeling.

De mediator is een onpartijdige partij wie beide partijen begeleid door toe te zien dat ieder zijn verhaal kan vertellen terwijl de andere luistert. Bied een veilige omgeving om de knelpunten aan de ander voor te leggen zodat er een gesprek over kan plaatsvinden om te komen tot een gezamenlijke dragend oplossing die voor iedereen goed doet. De mediator schrijft de door beide partijen gemaakte afspraken op en draagt zorg dat alle betrokkenen zich confirmeren aan de gemaakte afspraken.

 

Ontbinding van een overeenkomst
Anders dan een conflictbemiddeling waarbij de uitkomsten pas aan het eind duidelijk worden. Staat bij de ontbindende bemiddeling de uitkomst al vast namelijk het ontbinden en scheiden van het gezamenlijke verbond.

Beide partijen hebben andere behoeftes maar er spelen ook andere gedachtes, emoties en gevoelen wie het proces kunnen beïnvloeden. De individuele wensen en behoeftes zijn sterker aanwezig en spelen een belangrijke rol binnen het tot stand komen van de gezamenlijke afspraken.

Naast een scheiding van de partnerrelatie (samenleving, samenlevingscontract, huwelijk) vallen hier ook de werknemersovereenkomsten of ander soort contractontbindingen onder.

De mediator is vaak ook ondersteuner een belangenbehartiger voor andere direct betrokken partijen, maar blijft altijd de onpartijdige partij.

Vaak zullen er gezamenlijke belangen over blijven, met name binnen persoonlijke relaties, gezinssituaties en familieaangelegenheden, deze moeten ondanks de persoonlijke verstoorde band individuele wensen en behoeftes en eigen (nieuwe)verwachtingen goed verdeeld en afgestemd worden binnen een nieuw te vormen samenwerking. Maar ook bij werknemerscontracten of andere overeenkomsten kunnen er gezamenlijke belangen over blijven.

De mediator moet toezien dat dit oprecht en netjes gebeurd vanuit het belang en bestwil van het blijvende gezamenlijke belang. Met name wanneer het om kinderen gaat zullen de gemaakte afspraken passend moeten zijn binnen de zorgwet en bescherming van de vaak minderjarige kinderen, hiervoor is het ouderschap plan een verplicht onderdeel binnen elke ontbindende overeenkomst waarbij kinderen zijn betrokken.

Er zijn meerdere onderdelen en belangen op verschillende gebieden aanwezig tijdens een ontbindende mediation dan bij een conflict bemiddeling. Dat betekend ook dat er meerdere kwaliteiten worden gevraagd van de betrokken mediator of dat er externe deskundiger nodig zijn. Denk hierbij onder andere aan een makelaar of financieel adviseur voor bijvoorbeeld hypotheek of pensioen.

Vaak is het naast de gezamenlijke gesprekken ook wenselijk om ruimte en tijd te nemen voor emotie verwerking, opstellen van individuele nieuwe toekomstverwachtingen of om met een werkgever om tafel te gaan. Ook het afstemmen met het aanwezige maatschappelijke netwerk kind (onderwijs huisarts sportvereniging, familieleden, gemeente etc.) behoort bij het traject van de mediation bij het scheiden van stoppen samenlevingsrelatie en het gezamenlijk ouderschap blijven dragen.

De afspraken en taakverdeling die gemaakt worden zullen door de mediator getoetst worden vanuit zorgaspecten en het belang van de kinderen en de beide personen ouders. Waarbij er rekening gehouden dient te worden met de verandering en omstandigheden nadat alle wijzigingen en afspraken in uitvoering zijn gebracht. Juist dan is het fijn dat de gemaakte afspraken passend zijn en ruimte blijven bieden aan ontwikkeling vanuit de gewenste rust en zekerheden met een preventieve werking op misstanden en/of conflicten.

 

Nazorg hoort er ook bij
Maar al te vaak blijken gemaakte afspraken te knellen bij de praktijk ze passen niet of zijn door de vele wijzigingen achterhaalt. Vaak door dat een of beide partijen gaat verhuizen binnen een jaar veranderd van werkplek of functie. Een wijziging vanuit de school van een kind. Maar ook oude problemen of (jeugd)gebeurtenissen komen terug. Of de nieuwe verwachtingen lopen niet zoals verwacht. Juist na de scheiding met je samenlevingspartner ontstaan vele problemen.

Door al tijdens het ontbindende traject extra zorg te geven aan de individuele personen en hoe de afspraken en taken verdeeld worden voorkom je vele problemen van knellende en niet passende afspraken rondom het blijvende gezamenlijke belang. Bij de nazorg hoort ook een evaluatiemoment na 3 maanden waarbij er aandacht is om de knelpunten te bespreken en daar waar nodig kleine aanpassingen aan te brengen zodat ze opgelost worden.

Contract of overeenkomst
Een ontbinding vanuit werk, samenwerkingsovereenkomst of contract verloopt een stuk eenvoudiger als die van een scheiding van een partnerrelatie (echtscheiding). Tuurlijk zijn er hier ook emoties en gevoelens bij de betrokken partijen en spelen er individuele belangen een rol. Vaak is er geen blijvend gezamenlijk belang meer dan een geheimhoudingsverklaring, zorgplicht of afrondingszaken. Het is dan ook verstandig om al tijdens de ontbindingsgesprekken te werken aan verkenning van nieuwe perspectieven van beide partijen. Een individueel gesprek draagt vaak bij tot een betere en snellere totstandkoming van de uiteindelijke ontbindingsovereenkomst die voor alle partijen ook nog eens beter uitpakt na de volledige ontbinding. Ook hierbij kan nazorg vanwege de afrondingszaken een belangrijke meer waarde hebben.